"Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam" - Tuần 25 (17/10/2017-24/10/2017)
Xin hãy trả lời tất cả những câu hỏi ở form sau

1. Câu 1: “Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào sẽ làm hết sức mình để cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em nâng niu, giữ gìn và vun đắp mối quan hệ truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, để cho mối quan hệ đó trở thành tài sản vô giá cho con cháu mai sau”.

Bạn cho biết lời phát biểu trên của đồng chí nào?

2. Câu 2: Sáng 19/10/2012, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tổ chức Lễ Tổng kết công tác biên tập, xuất bản và công bố các sản phẩm của Dự án biên soạn “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1930-2007)”. Công trình gồm 6 sản phẩm.

Bạn cho biết sản phẩm nào là sản phẩm chính?

3. Câu 3: Ngày 7/1/2014, Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, chính quyền địa phương tổ chức Lễ khánh thành và nhận bàn giao Công trình gồm 4 khối nhà. Đây là quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

Bạn cho biết đó là công trình nào? Công trình đó được đặt ở địa phương nào của nước Lào?